Klikker du på overskriften eller "les mer" laster du planen ned i sin helhet.

 

Straumfjordnes skole er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt læringsmiljø. Det betyr at vi utviser nulltoleranse overfor mobbing. Vi må likevel erkjenne at vi ikke alltid er i stand til å avdekke mobbing. Vi er derfor avhengige av hjelp fra elever, foreldre og andre voksne dersom man har mistanke om eller vet at mobbing foregår. Vi må vite for å kunne handle. 

 

Skolens handlingsplan mot mobbing bygger på Opplæringslovens § 9A (nytt regelverk trådte i kraft 1. august 2017): Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse trivsel og læring. Dersom en elev, foreldre eller ansatte i skolen varsler om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen snarest mulig, og innen fem dager, sette i gang aktivitetsplikten som er beskrevet i § 9A-4.

 

Aktivitetsplikten omfatter en kontinuerlig plikt for skolens voksne til å aktivt følge med på om den enkelte elev har et skolemiljø som er trygt og godt. Aktivitetsplikten skal sikre at skolen ikke passivt avventer at eleven skal vise tydelige tegn på for eksempel utrygghet, mistrivsel eller mobbing før den foretar seg noe, og at skolen handler før eleven selv eller elevens foreldre melder fra om uønskede forhold med skolemiljøet.

 

Skolens mål  

Alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø, på skolen og på skoleveien, noe som alle har ansvar å legge til rette for. 

2018-11-07

Vi har desverre problemer med søknadsskjema på hjemmesiden for tiden. Hvis du skal søke permisjon for ditt barn, send en mail med søknad til rektor@straumfjordnesskole.no

2018-10-09

Velkommen til nytt skoleår, vedlagt ligger skoleruta for 2018/2019

2018-05-28

5.-10. trinn har vært på overnattingstur på vakre Arnøya, nærmere bestemt Lauksletta. En fantastisk tur, med mye godt vær og artige aktiviteter.

Vi er priviligert som får bruke den vakre naturen rundt oss som klasserom.

2017-09-07

Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem. På tross av mange tiltak og kampanjer de siste 20 årene for å sikre barn og unge et godt skolemiljø, har antallet elever som oppgir at de blir mobbet i norsk skole holdt seg høyt.

 

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På https://www.udir.no/nullmobbing/  finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing.

2017-08-30

Søknadsskjema finnes på venstre side i menyen. Ved spørsmål kontakt rektor.

2013-02-21