Formål med faget

Vi ønsker at elevene skal møte Gud slik han har åpenbart seg i Bibelen. Vårt viktigste anliggende er å bevare og vinne de unge i troen på Jesus som Guds sønn og verdens frelser. Vi vil at kristendomsfaget ved Straumfjordnes skole skal hjelpe elevene å finne svar på de grunnleggende spørsmål i livet. Gjennom århundrer har kristen tro og tankesett bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn, både i vårt eget land og i europeisk åndsliv. Kunnskap om egen religion og syn på livet er vesentlig for enkeltmennesket for å kunne tolke tilværelsen og for å være trygg i møte med andre kulturer (jfr. grunnskolens formålsparagraf). I faget kristendom ønsker vi å stimulere til personlig tro, til bevissthet om egen identitet og til allsidig dannelse. I overensstemmelse med opplæringsloven § 2-4 skal faget gi grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen. Vi ønsker at vår undervisning skal danne grunnlag for deres tro og være rettesnor for deres liv, samt vise hvilken betydning kristendommen har hatt for vår kulturelle arv. Ved vår skole er det naturlig å presentere fagstoffet med basis i evangelisk-luthersk kristendomsforståelse. Skolen ønsker å beholde den etiske og filosofiske dimensjon innenfor fagets rammer. Antikkens filosofer stengte ikke Gud utenfor tenkningen og i kirkens historie møter vi også flere filosofer. Etikken hører også naturlig hjemme som egen disiplin i faget. Undervisningen i faget skal gi kunnskap og innsikt, og slik gi opplæring i klassisk kristen tro og presentere denne ut fra sin egenart. Undervisningen skal i hovedsak være formidling og refleksjon rundt kunnskap, samtidig som det er naturlig for våre skoler å knytte forkynnelse og religionsutøvelse til faget. Vi ønsker å oppmuntre elevene til å anskueliggjøre sammenhengen mellom lære og liv. Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp. Det skal benyttes varierte og engasjerende arbeidsmåter, som skal bidra til å formidle alle sider ved faget. Aktiviteter som fortelling, forming, dramatisering, sang og musikk, samtaler og besøk skal bidra til å engasjere elevene og gi dem konkret kjennskap til det kristne livssyn. Skolen ønsker ikke å dramatisere bibelske tekster. Når det gjelder film, må skolen vise varsomhet ved valg av film med bibelsk innhold. Våre skoler er læremessig forpliktet på Bibelen og slik denne blir forstått i de tre oldkirkelige symbol, Luthers lille katekisme og Den Augsburgske bekjennelse.