• fremme kristne holdninger. Et kristent verdisyn må prege undervisningen i alle fag og ikke på noen punkt stride mot Bibelen og bekjennelsesskriftene
(skolens vedtekter § 2a og læreplanverkets generelle del)

• i nær forståelse med hjemmet, gi elevene en rett kristen oppdragelse og undervisning, slik at de kan bli hos Kristus når de vokser opp
(skolens vedtekter § 2b og læreplanverkets generelle del)

• gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
(oppl.l.§ 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del)

• stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
(oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

• stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
(oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

• stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
(oppl.l § 1-2 of læreplanverkets generelle del)

• legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
(oppl.l. § 1-2. forskrift kap. 22 og læreplanverkets generelle del)

• fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
(oppl.l. § 1-2 og kap. 5 og læreplanverkets generelle del)

• stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
(oppl.l. kap. 10)

• bidra til at lærere og instruktører framstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
(læreplanverkets generelle del)

• sikre at det fysiske og det psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
(oppl.l. kap. 9a)

• legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
(oppl.l. § 1-2 og forskrift § 3-2)

• legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte